Algemene voorwaarden MichellevanLaar

Tot stand gekomen op 20 juli 2020

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van MichellevanLaar, gevestigd aan Schoolstraat 13,

1211AX, te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75204460.

 

 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

 1. MichellevanLaar: MichellevanLaar, ingeschreven onder KvK nummer 75204460.
 2. Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die MichellevanLaar voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.
 3. Overeenkomst: De schriftelijke afspraken voor een Dienst tussen MichellevanLaar en de Wederpartij.
 4. Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de Dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.
 5. Partijen: De Partijen die de Overeenkomst zijn aangegaan.
 6. Offerte: Alle Aanbiedingen aan wederpartij waarmee het sluiten van een Overeenkomst wordt beoogd.
 7. Aanbieding: Ieder aanbod door MichellevanLaar tot het aangaan van een Overeenkomst.

 

 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
 • MichellevanLaar heeft als doel om haar klanten te adviseren op gebied van online marketing.
 • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere Aanbieding, Offerte en Overeenkomst gesloten tussen MichellevanLaar en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met MichellevanLaar, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
 • Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden MichellevanLaar en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
 • Wanneer de Overeenkomst afwijkt van de Algemene Voorwaarden, zijn deze afspraken slechts geldig wanneer deze schriftelijk en uitdrukkelijk met MichellevanLaar zijn overeengekomen.
 • Wanneer MichellevanLaar niet verwacht dat deze Algemene Voorwaarde strikt worden nageleefd, betekent dit niet dat de Wederpartij niet gebonden is aan de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Aanbiedingen en Offertes
 • Aanbiedingen en/Offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
 • Alle Aanbiedingen en Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
 • Wanneer een termijn aan het aanbod of de Offerte is gegeven, dan vervalt het aanbod of de Offerte na het verstrijken van deze termijn.
 • MichellevanLaar is slechts aan haar Aanbiedingen of Offertes gebonden indien deze binnen het gestelde termijn schriftelijk of elektronisch zijn aanvaard.
 • Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door MichellevanLaar gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
 • MichellevanLaar is niet gebonden aan haar Aanbiedingen en/of Offertes wanneer de Wederpartij had kunnen weten dat de inhoud van deze Aanbieding en/of Offerte een vergissing was.

 

 1. Totstandkoming Overeenkomst
 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Wederpartij de Aanbieding of Offerte van MichellevanLaar schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst 
 • MichellevanLaar zal zich inspannen om de Overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. MichellevanLaar garandeert niet dat met haar werkzaamheden het beoogde resultaat zal worden bereikt.
 • Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan MichellevanLaar de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.
 • De Wederpartij zorgt ervoor dat alle benodigde informatie die noodzakelijk is voor het goed uitvoeren van de Overeenkomst tijdig aan MichellevanLaar wordt verstrekt.
 • De Wederpartij is gehouden MichellevanLaar te informeren over feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
 • MichellevanLaar is niet aansprakelijk voor schade doordat de Wederpartij onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
 • Indien de Wederpartij zijn verplichtingen jegens MichellevanLaar niet naar behoren nakomt, heeft MichellevanLaar het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeiende kosten aan de Wederpartij in rekening te brengen.
 1. Wijzigingen
 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijk uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt MichellevanLaar de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.
 • Indien Partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MichellevanLaar zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
 • Indien de wijziging of aanvulling op de Overeenkomst financiële, of andere gevolgen heeft wat nadelige gevolgen kan hebben voor de Wederpartij, zal MichellevanLaar de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
 • Indien een vast honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal MichellevanLaar daarbij aangeven in hoeverre de wijzigingen of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal MichellevanLaar proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
 • Wijzigingen in de oorspronkelijke gesloten Overeenkomst tussen MichellevanLaar en de Wederpartij zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk of elektronisch zijn aanvaard door beide Partijen.

 

 1. Betaling
 • Bij het aanvaarden van de Overeenkomst, accepteert Wederpartij de betalingsverplichting die dit met zich meebrengt.
 • Betaling dient te gebeuren binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij deze nadrukkelijk anders aangeeft.
 • Wanneer er niet betaald wordt volgt er een aanmaning. Indien deze niet tijdig betaald wordt is de Wederpartij in verzuim. Vanaf dit moment worden de wettelijke incassokosten in rekening gebracht.
 • Er wordt in de Overeenkomst een vaste prijs afgesproken voor de opdrachten/Diensten die MichellevanLaar zal uitvoeren. Indien dit niet gebeurd is telt het standaardtarief dat MichellevanLaar hanteert.

 

 1. Annulering
 • Wederpartij kan 14 dagen na aangaan van de Overeenkomst annuleren. De klant is dan verplicht om reeds gemaakte kosten te vergoeden.

 

 1. Intellectueel eigendom
 • MichellevanLaar behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, Offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De klant mag de genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MichellevanLaar kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 

 1. Geheimhouding
 • De Wederpartij verklaart alle informatie die hij (in welke vorm dan ook) van MichellevanLaar ontvangt geheim te houden.
 • Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende MichellevanLaar waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan schade oplevert aan MichellevanLaar.
 • De Wederpartij neemt voldoende en passende maatregelen om te waarborgen dat de in lid 1 en 2 genoemde informatie geheim blijft.

 

 1. Boetebeding
 • Bij overtreding van artikel 9 en 10 verbeurt MichellevanLaar een direct opeisbare boete van €2.500.
 • Voor iedere dag dat de overtreding voortduurt wordt dit vermeerderd met €200,-.
 • Het verbeuren van de boete doet geen afbreuk aan de rechten van MichellevanLaar waaronder het recht op schadevergoeding.

 

 1. Klachten
 • Klachten over de verrichte werkzaamheden van MichellevanLaar dienen door de klant zo snel mogelijk kenbaar te worden gemaakt en uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de klacht.
 • Klachten kunnen zowel schriftelijk als elektronisch aan MichellevanLaar kenbaar worden gemaakt.
 • De klacht dient zo concreet mogelijk beschreven te worden, zodat MichellevanLaar hier inhoudelijk op kan reageren.

 

 1. Ontbinding en opschorting

13.1. MichellevanLaar mag de nakoming uitstellen wanneer MichellevanLaar een goede reden heeft om te denken dat de Wederpartij niet of slechts beperkt aan haar verplichtingen zal voldoen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer MichellevanLaar een goede reden heeft om te denken dat de Wederpartij niet zal of kan betalen.

13.2. MichellevanLaar kan de Overeenkomst ontbinden wanneer er zich iets voor doet wat ervoor zorgt dat het onmogelijk gemaakt wordt de Overeenkomst na te komen. Of wanneer er zich een omstandigheid voor doet waardoor het niet meer redelijk is om te verwachten dat de Overeenkomst nagekomen wordt. 

 

 1. Aansprakelijkheid

 14.1. MichellevanLaar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade of gevolgschade.

14.2. Wanneer MichellevanLaar iemand buiten MichellevanLaar inschakelt, is zij niet aansprakelijk voor fouten die door deze (rechts-)persoon wordt gemaakt.

14.3. MichellevanLaar is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens door Wederpartij of door enige ander nalatigheid van de Wederpartij.

14.4. Indien MichellevanLaar aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.

14.5. Als de aansprakelijkheidsverzekering de schade niet uitbetaald, is het schadebedrag slechts beperkt tot het factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 1. Overmacht

15.1. als er sprake is van overmacht, waardoor MichellevanLaar haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet (volledig) kan nakomen, zal er in onderling overleg worden gezocht naar een passende oplossing.

15.2. Met overmacht wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MichellevanLaar geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen denk hierbij aan ziekte van MichellevanLaar of een naast familielid. Maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om een stroomstoring.

15.3. Voor zover MichellevanLaar ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en hier kan een zelfstandige waarde aan worden toegekend dan is de Wederpartij verplicht om voor dit gedeelte te betalen.

 

 1. Privacy

16.1. MichellevanLaar neemt de privacy van haar klanten serieus en gebruikt persoonsgegevens alleen in het kader van mijn Dienstverlening. MichellevanLaar houdt zich hierbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

16.2. Voor meer informatie hierover verwijst MichellevanLaar u graag naar haar privacyverklaring. Deze kunt u vinden in de footer van mijn website.

 1. Toepasselijk recht

17.1. Op de Overeenkomst tussen MichellevanLaar en Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2. Indien een geschil voorgelegd moet worden aan de rechter, is de rechter in het arrondissement waar MichellevanLaar gevestigd is bevoegd.